top of page

UrbanRUN&WALK MEDLEMSBETINGELSER

1. GENERELT


Følgende medlemsbetingelser er gældende for medlemskaber hos urbanrun, Hjallesevej 101 1. th. , 5230 Odense M, CVR-nr. 39424819.
Aftaler om medlemskab indgået i via urbanrun’s hjemmeside indgås mellem en privatperson (herefter Medlemmet) og urbanrun.
Udover disse Medlemsbetingelser vil Medlemmet også være bundet af de til enhver tid gældende særlige vilkår og regler, der henvises til i disse Medlemsbetingelser. Sådanne særlige vilkår og regler udgør en integreret, uadskillelig del af Medlemsbetingelserne.

2. MEDLEMSKAB HOS URBANRUN


2.1. VILKÅR FOR OPRETTELSE AF MEDLEMSKAB: Ved oprettelsen af medlemskabet skal Medlemmet oplyse sit navn, adresse, e-mail, dansk telefonnummer, fødselsdato, reg. nr., konto-/kortnummer. Hvis kontakt- eller bank-/kortoplysninger efterfølgende ændres, skal dette straks meddeles urbanrun. Det er medlemmets ansvar, at urbanrun til hver en tid har medlemmets korrekte kontaktoplysninger.

 

2.2. MEDLEMSKABSTYPER: Oversigt over til enhver tid gældende medlemskabstyper i urbanrun samt særlige vilkår, regler, tilkøb og tillægstjenester for de enkelte medlemskabstyper findes her.
Et medlemskab er personligt og må ikke benyttes af andre end Medlemmet. Medlemskabet giver Medlemmet adgang til at benytte alle urbanrun services, der er omfattet af medlemskabstypen. Medlemskabet kan benyttes fra den aftalte startdato, som fremgår af købskvitteringen.

2.3. ALDERSKRAV: Minimumsalderen for at træne med urbanRUN, uanset samtykke fra værge eller forældre, er 16 år. UrbanRUN forbeholder sig retten uden varsel til at justere denne aldersgrænse nedad. Ved deltagelse under 16 år, skal deltageren komme i selskab med forældre eller en værge.


2.4. ANDEN BETALER END MEDLEMMET: Ved oprettelse af medlemskab, hvor en anden end Medlemmet betaler (herefter Anden Betaler), skal Medlemmet og Anden Betaler begge kontakte administrationen i urbanRUN pr. mail eller telefon. Anden Betaler er, ud over de faste månedlige udgifter for medlemskab(er),
som Anden Betaler har påtaget sig at betale for, også forpligtiget til at betale de ekstra udgifter og gebyrer. I tilfælde af ekstra udgifter informeres Anden Betaler før dette sker.


2.5. MEDLEMMETS ÆNDRING AF MEDLEMSKABSTYPE: Hvis Medlemmet ændrer en medlemskabstype købt til kampagnepris (herunder ændrer medlemskabstype i en eventuel bindingsperiode) medfører det, at kampagneprisen bortfalder, og Medlemmet skal betale fuld pris for det ændrede medlemskab fra den dag, hvor ændringen træder i kraft.


2.6. I BERO:

*Medlemmer i Danmark har ikke mulighed for at blive sat i bero, medmindre længerevarende sygdom eller alvorlige livsituationer indtræffer. Skriv til os ved spørgsmål. 

*Medlemmer i Luxembourg kan sætte sit medlemskab på pause i 30 dage, hvorefter Medlemmet sættes automatisk i gang igen, medmindre Medlemmet ønsker at udmelde sig. Medlemmet har mulighed for at sætte medlemskabet i bero 60 dage om året.


3. BRUG AF MEDLEMSKAB

3.1. MEDLEMSKORT/ADGANG: Medlemmet skal benytte login for at få adgang til urbanRUNs hold. Dit medlemslogin er personligt og må ikke bruges af andre. urbanRUN forbeholder sig retten til, at Medlemmet i nogle tilfælde skal fremvise billed-legitimation i forbindelse med indtjekning til holdtræning. Medlemmet har ansvar for, at opbevare medlemslogin forsvarligt og på en sådan måde, at det ikke misbruges af andre;
f.eks. til uretmæssig adgang eller køb. Ved bortkomst eller mistanke om misbrug skal urbanRUN informeres straks, pr telefon.


3.2 NYT LOGIN: Ved mistet eller misbrugt login, lukkes login og tilsvarende medlemskab for Medlemmet. urbanRUN vil i dette tilfælde skulle oprette et nyt til Medlemmet, hvilket risikerer en ventetid eller en kortvarig udelukkelse for Medlemmet, inden der igen kan trænes med på holdene. urbanRUN tilbagebetaler ikke medlemskontingent i den periode, hvor Medlemmet har mistet eller fået misbrugt sin login, da det er Medlemmets ansvar.


3.3. APP OG WEBSITE: kan give Medlemmet adgang til at håndtere sit medlemskab og træning via app eller sit website. Medlemmets benyttelse af visse funktionaliteter forudsætter, at Medlemmet logger på og benytter personlige login-oplysninger modtaget fra urbanRUN. Det under pkt. 3.1 anførte vedrørende mistet og misbrug af medlemslogin gælder tilsvarende for login-oplysninger. UrbanRUN er ikke ansvarlig for manglende tilgængelighed til, nedbrud i og fejl eller tekniske problemer ved urbanRUNs App eller website, herunder i f.m. tilmelding, afmelding m.v. Medlemmet skal kontakte urbanRUN, så hurtigt som muligt, hvis dette opleves.


3.4. TILMELDING OG AFMELDING AF HOLD: Visse medlemskabstyper muliggør, at Medlemmet kan tilmelde sig forskellige holdtræninger. Til- og afmeldingen til aktiviteterne skal ske på urbanRUNs App eller website. Tilmelding eller manglende korrekt afmelding fra en aktivitet kan være forbundet med betaling af et gebyr.


3.5. VÆRDIGENSTANDE OG TINGSSKADE: UrbanRUN anbefaler, at særligt værdifulde genstande (fx kontanter, ure, smykker, punge, tasker m.v.) ikke medbringes til træning og ikke opbevares i fx jakker, tasker eller punge som fralægges til træningen. urbanRUN bærer ikke noget ansvar for tab på grund af bortkomst, tyveri eller tingsskade, der indtræffer til urbanRUN holdtræning


3.6. HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE: Al træning sker på eget ansvar. Medlemmet er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse på alle typer holdtræning, ligesom Medlemmet er ansvarlig for at have modtaget nødvendig instruktion for at udføre aktiviteter korrekt og forsvarligt. Er der tvivl hos Medlemmet, skal Medlemmet søge hjælp hos en instruktør. UrbanRUN bærer ikke ansvaret for eventuelle personskader som følge af manglende overholdelse af foranstående eller ulykker eller andre deltageres handlinger eller undladelser. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder i øvrigt.


3.7. FILM- OG FOTOOPTAGELSER: Det er ikke tilladt at benytte urbanRUNs holdtræning til optagelse af film (levende billeder) og/eller fotos med henblik på kommercielt brug uden en forudgående aftale med urbanRUNs administration. Det er ikke uden samtykke tilladt at optage film (levende billeder) eller tage fotos af andre til urbanRUNs holdtræning eller lave opslag heraf på online-media.

 

 


4. BETALING


Medlemmet skal betale månedligt for løbende medlemskab hos urbanRUN til enhver tid gældende priser. Det samme gælder for værger eller andre, som har påtaget sig et juridisk ansvar for medlemskabet; herunder Anden Betaler. Et løbende medlemskab hos urbanRUN kræver, at Medlemmet er tilmeldt en af urbanRUNs anvist betalingstjeneste til automatiske betalinger. Medlemmet er ansvarligt for, at medlemskabet og gebyrer og ydelser betales rettidigt. Medlemskabet trækkes automatisk hver måned fra oplyst bankregistrering fra Medlemmet. Ved et forudbetalt medlemskab, betaler Medlemmet ved oprettelsen forud for hele medlemskabsperioden.


4.1. MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING: Hvis et skyldigt beløb ikke betales rettidigt, udsendes en rykkerskrivelse via Medlemmets oplyste e-mail. urbanRUN forbeholder sig retten til at opkræve et rykkergebyr. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har urbanRUN ret til uden varsel at blokere medlemskabet, så Medlemmet ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har urbanRUN ret til uden yderligere varsel at ophæve medlemskabet og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Medlemmet kan ikke træne, bruge sit medlemslogin som betalingsmiddel eller ændre på medlemskabet,
hvis medlemskabet er blokeret, før det fulde udestående er betalt til urbanRUN, og der er fremvist dokumentation herfor. urbanRUN forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at opkræve det udestående beløb, et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI/Experian i henhold til RKI’s gældende vilkår. Gebyret fastsættes af urbanRUN eller af urbanRUNs eksterne samarbejdspartnere. Ved bortvisning af medlemmet, ophævelse af medlemskabet, udelukkelse af Medlemmet samt ved politianmeldelse, jf. §§ 3.1. og 8, forfalder alle udestående beløb til betaling straks.


4.2. VÆRDIKUPON, KLIPPEKORT OG GAVEKORT: Gavekort eller værdikupon til urbanRUN kan ikke ombyttes til produkter fra webshoppen. Klippekort har en løbetid på 12 måneder og kan benyttes til de timer, som udbyder holdene.

 

 


5. ÆNDRINGER OG OPSIGELSE


5.1. urbanRUN kan løbende foretage ændringer af disse Medlemsbetingelser. Ændringer vil blive meddelt i god tid via urbanRUNs digitale kanaler og pr. e-mail. Såfremt der er tale om væsentlige ændringer for medlemmet, underretter urbanRUN medlemmet om ændringen med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-mail til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet, men urbanRUN forbeholder sig retten til ikke at tilbagebetale seneste medlemskontingent, for den igangværende måned.


5.2 urbanRUN kan løbende foretage ændringer i udbudte medlemskabstyper, tjenester og produkter. urbanRUN varsler Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel pr. e-mail til ændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse pkt. 5.1


5.3 urbanRUN kan løbende foretage prisændringer. urbanRUN kan foretage regulering af
medlemsskabsprisen som følge af stigninger i forbrugerprisindekset det forgangne år. Videre kan sådanne ændringer foretages, såfremt de er et resultat af øgede udgifter forbundet med drifts og sikkerhedsmæssige forhold eller udefrakommende omkostninger relateret til urbanRUNs levering af ydelser til medlemmet såsom imødekommelse af myndighedskrav eller nye eller ændrede lovkrav, omkostninger til leverandører eller imødekommelse af løbende inflation, samt som følge af udvidelser af eller ændringer i urbanRUNs medlemskaber og tjenester. Såfremt urbanRUN foretager sådanne
prisændringer underretter urbanRUN Medlemmet herom med minimum 30 dages skriftligt varsel via e-mail til prisændringens ikrafttræden. Medlemmet har altid mulighed for at opsige medlemskabet i overensstemmelse med pkt. 51.

 

 


6. FORTRYDELSESRET


Ved køb af et medlemskab har Medlemmet 14 dages fortrydelsesret fra den dag, aftale om medlemskabet
blev indgået. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller
nytårsaftensdag, kan Medlemmet vente til den følgende hverdag med at udøve fortrydelsesretten.

For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal Medlemmet inden udløbet af fortrydelsesfristen give urbanRUN
en utvetydig erklæring herom pr e-mail eller pr. telefon. Medlemmet er forpligtet til at betale for
Medlemskabet fra medlemskabets aftalte startdato. Medlemmet er ved tilbagetræden fra parternes aftale
pligtig at betale for den del af ydelsen, som allerede er leveret. Dette opgøres forholdsmæssigt for den
periode, som urbanRUN har leveret medlemskabsydelserne.

 

 


7. BEHANDLING AF PERSONDATA


7.1 Når et medlemskab oprettes hos urbanRUN, samt når Medlemmet benytter sig af urbanRUNs øvrige tjenster eller foretager køb via webshoppen, indsamler urbanRUN diverse personlige oplysninger om Medlemmet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatapolitik, som kan tilgås her.

7.2 Markedsføring via mail og SMS
Når et medlemskab oprettes hos urbanRUN godkender du også at urbanRUN må benytte dine kontakt informationer til eget forbrug i op til 5 år. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke, hvis du ikke ønsker tilbud, fordele og påmindelser via SMS- og mailtjeneste.

 

 


8. KONTAKTINFORMATION


Ved spørgsmål til medlemsbetingelser, er Medlemmet velkommen til at kontakte urbanRUN via e-mail eller pr. telefon.

 

 


9. VERSIONER


Dette er version 1.0 - 2021 af urbanRUN medlemsbetingelser, der er gældende for medlemskaber købt fra 1. januar 2016.

bottom of page